Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

26.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 123

Jääkenttäsäätiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-010619 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Jääkenttäsäätiön ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jääkenttäsäätiön osavuosikatsaus 2 2013

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Jääkenttäsäätiön ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Säätiön omistamassa Helsingin jäähallissa järjestetään näyttelyitä, messuja ja konsertteja. Lisäksi säätiö omistaa Helsingin Liikuntahallit Oy:n, Helsingin Ice Sport Center Oy:n sekä Vuosaaren Liikuntakeskus Oy:n koko osakekannan.

Säätiön tulos tilinpäätössiirtojen ja veron jälkeen tulee ennusteen (2/2013) mukaan olemaan 361 000 euroa. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 109 345 euroa.

Säätiön palveluksessa on 24 henkilöä ja henkilöstökulut tulevat olemaan 844 072 euroa vuonna 2013.

Säätiön toimitusjohtaja Tom Kivimäki antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jääkenttäsäätiön osavuosikatsaus 2 2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566