Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

26.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 121

Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva kuntalain muutos

HEL 2013-010512 T 03 00 00

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä kuntalain muutosta koskevan esityksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä kuntalain muutosta koskevan esityksen tiedoksi.

Esittelijä

Konsernilakimies ********** esittelee konsernijaoston kokouksessa kilpailuneutraliteettiin liittyvää kuntalain muutosta.

1.9.2013 voimaan tulevaan lakimuutokseen sisältyy kilpailluilla markkinoilla toimimiseen liittyvä yhtiöittämisvelvollisuus.

Kaupungin tulee arvioida omia toimintojaan, jotta voidaan varmistua siitä, että kaupunki ei ilman lain mukaista perustetta harjoita toimintaa kilpailuilla markkinoilla virasto- ja/tai liikelaitosmuodossa laissa määritellyn siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Taske

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566