Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

26.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 122

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-010503 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista 2012

2

Helsingin kaupungin asunnot Oyn osavuosikatsaus 2 2013.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 44 000 ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat 21 alueyhtiötä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen Helsingin kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa
yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista 2012

2

Helsingin kaupungin asunnot Oyn osavuosikatsaus 2 2013.pdf

Tiedoksi

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kiinteistöjen kehittämisyksikkö

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566