Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 104

Art and Design City Helsinki Oy:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-007419 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, muuttaa 25.2.2013 tekemäänsä päätöstä § 16, kehottaen kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Art and Design City Helsinki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.5.2013, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena KHT, JHTT Eeva Koivula ja KHT Tiina Lind sekä hänen varatilintarkastajakseen KHT, JHTT Ari Lehto.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, muuttaa 25.2.2013 tekemäänsä päätöstä § 16, kehottaen kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Art and Design City Helsinki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.5.2013, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena KHT, JHTT Eeva Koivula ja KHT Tiina Lind sekä hänen varatilintarkastajakseen KHT, JHTT Ari Lehto.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 25.2.2013 § 16 (Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin) mm. Art and Design City Helsinki Oy:n hallituksen jäsenten nimeämisen. Tehdystä päätöksestä puuttui Art and Design City Helsinki Oy:n tilintarkastajien nimeäminen.

Tarkastuslautakunnan päätöksen (28.11.2012 § 88) mukaisesti yhtiölle Art and Design City Helsinki Oy:lle tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena KHT, JHTT Eeva Koivula ja KHT Tiina Lind sekä hänen varatilintarkastajakseen KHT, JHTT Ari Lehto.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566