Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/6

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 106

Pohjolan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.6.2013

HEL 2013-007464 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta edustamaan Helsingin kaupunkia Pohjolan Voima Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään yhtiön pääkonttorilla Helsingissä (os. Töölönkatu 4) keskiviikkona 5.6.2013 klo 10.00, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Yhtiökokouskutsun liitteet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta edustamaan Helsingin kaupunkia Pohjolan Voima Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään yhtiön pääkonttorilla Helsingissä (os. Töölönkatu 4) keskiviikkona 5.6.2013 klo 10.00, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

Pohjolan Voima Oy:n toimialana on hankkia energiaa osakkailleen sekä harjoittaa muuta siihen liittyvää toimintaa. Yhtiö omistaa PVO-Vesivoima Oy:n, PVO-Lämpövoima Oy:n ja PVO-Huippuvoima Oy:n osakekannat ja Teollisuuden Voima Oyj:n osakkeita. Lisäksi yhtiö voi omistaa muuta toimialansa edellyttämää osake- ja muuta omaisuutta.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotukset Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen lisärahoitukseen osallistumisesta, Pohjolan Voima Oy:n B2-sarjan suunnatusta osakeannista ja osakepääoman korotuksesta, tytäryhtiö Proma-Palvelut Oy:n purkamisesta, tytäryhtiö PVO-Pool Oy:n tytäryhtiösulautumisesta, yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesta päätöksestä sitovan ohjeen antamisesta sekä yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen lisärahoitus ja osakeanti

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen lisärahoitukseen osallistumista ja osakeantia koskevat hallituksen esitykset liittyvät Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköön kohdistuvien investointikustannusten kattamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.3.2013, § 100 hyväksyä sitovien ilmoitusten antamisen Helsingin kaupungin puolesta Pohjolan Voima Oy:lle Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta sekä Helsingin kaupungin osuudeksi Pohjolan Voima Oy:n osakeannista/osakeanneista enintään 3 000 000 euroa.

Pohjolan Voima Oy:n hallituksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle tekemässä ehdotuksessa Helsingin kaupungin osuus Pohjolan Voima Oy:n osakeannista on yhteensä 2 916 648 euroa.

Proma-Palvelut Oy:n purkaminen

Proma-Palvelut Oy on Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiön Powest Oy:n ty-täryhtiö. Proma-Palvelut Oy:n osakkeenomistajat ovat Powest Oy (66 %) ja EPV Energia Oy (34 %). Pohjolan Voima Oy omistaa 80,5 % Powest Oy:n osakkeista.

Pohjolan Voima Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n 2 kappaleen mukaan yhtiökokouksessa on päätettävä sitovan ohjeen antamisesta hallitukselle tytäryhtiöiden merkittävistä investoinneista, niiden yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta, sulautumisesta tai purkamisesta sekä muista sellaisista asioista, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka periaatteellisesti tärkeitä.

Pohjolan Voima Oy:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä tarkoitetun sitovan ohjeen antamisesta yhtiön hallitukselle Proma-Palvelut Oy:n purkamisesta.

Proma-Palvelut Oy:n liiketoiminta on päättynyt. Yhtiön käynnissäpitosopimukset tuotantoyhtiöiden PVO-Lämpövoima Oy:n ja Vaskiluodon Voima Oy:n kanssa on irtisanottu päättyneiksi 31.12.2012.

Käynnissäpitoon liittyvät liiketoiminnat on siirretty em. tuotantoyhtiöille, ja muut liiketoiminnat on siirretty ulkopuolisille palveluyhtiöille. Proma-Palvelut Oy:n viimeiset työsuhteet päättyvät kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

PVO-Pool Oy:n tytäryhtiösulautuminen

PVO-Pool Oy on Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö.

Pohjolan Voima Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n 2 kappaleen mukaan yhtiökokouksessa on päätettävä sitovan ohjeen antamisesta hallitukselle tytäryhtiöiden merkittävistä investoinneista, niiden yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta, sulautumisesta tai purkamisesta sekä muista sellaisista asioista, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka periaatteellisesti tärkeitä.

Pohjolan Voima Oy:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä tarkoitetun sitovan ohjeen antamisesta yhtiön hallitukselle PVO-Pool Oy:n tytäryhtiösulauttamisesta Pohjolan Voima Oy:öön siten, että sulautuminen pannaan täytäntöön 31.12.2013.

Tuotannonohjauksen toimintamallimuutoksen myötä PVO-Pool Oy lopetti sähkökaupan ja sähkömarkkinaosapuolen tehtävät 31.12.2012.

1.1.2013 alkaen PVO-Pool Oy on tarjonnut henkilöstö- ja tietojärjestelmäpalveluita Pohjolan Voima Oy:lle, PVO Power Management Oy:lle ja PVO Power Services Oy:lle.

PVO-Pool Oy:n toiminnan laajuus kaventui merkittävästi toimintamallimuutoksessa. Sulauttamisen pääasiallinen peruste on palvelutoiminnan kustannustehokkuuden parantaminen. Toiminnan sulauttamisella Pohjolan Voima Oy:öön säästetään yhtiörakenteesta aiheutuvia kustannuksia.

Päätös sitovan ohjeen antamisesta

Pohjolan Voima Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n 2 kappaleen mukaan yhtiökokouksessa on päätettävä sitovan ohjeen antamisesta hallitukselle tytäryhtiöiden merkittävistä investoinneista, niiden yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta, sulautumisesta tai purkamisesta sekä muista sellaisista asioista, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka periaatteellisesti tärkeitä.

Pohjolan Voima Oy:n hallitus esittää, että yhtiökokous antaisi hallitukselle sitovan ohjeen yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen tiettyjen tuotannollisten tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen

Rauman Voima Oy:n hallitus on 29.4.2013 päättänyt, että yhtiön nimi muutettaisiin Rauman Biovoima Oy:ksi. Muutos edellyttää Pohjolan Voiman yhtiöjärjestyksen muuttamista nimeä koskevilta osin.

Kyse on siten teknisluonteisesta muutoksesta Pohjolan Voima Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Yhtiökokouskutsun liitteet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566