Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 105

EPV Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2013

HEL 2013-007438 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 31.5.2013 klo 9.00 alkaen kabinetissa K102 Hotelli Tropiclandiassa, osoitteessa Lemmenpolku 3, Vaasa, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

EPV Energia Oy, ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 31.5.2013 klo 9.00 alkaen kabinetissa K102 Hotelli Tropiclandiassa, osoitteessa Lemmenpolku 3, Vaasa, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

EPV Energia Oy:n toimialana on rakentaa voimalaitoksia ja niiden edellyttämiä voimansiirtolaitteita sekä harjoittaa niillä tai omistamillaan muilla tuotantoresursseilla energiantuotantoa tai -hankintaa ja luovuttaa näin tuotettu tai hankittu energia yhtiön osakkaille omakustannushintaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Yhtiö voi myös harjoittaa energian tuotantoon, hankintaan tai siirtoon liittyvää muuta toimintaa.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotukset A1- ja A3-osakesarjojen osakeanneiksi ja osakepääoman korotuksiksi sekä hallituksen selvitys koskien Proma-Palvelut Oy:n liiketoiminnan lopettamista.

Osakeanteja ja osakepääomien korotuksia koskevat ehdotukset liittyvät Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköön kohdistuvien investointikustannusten kattamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.3.2013, § 100 hyväksyä sitovien ilmoitusten antamisen Helsingin kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta sekä Helsingin kaupungin osuudeksi EPV Energia Oy:n osakeannista/osakeanneista enintään 2 600 000 euroa.

EPV Energia Oy:n hallituksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle tekemässä ehdotuksessa Helsingin kaupungin osuus A1- ja A3-osakesarjojen osakeanneista on yhteensä 2 511 100 euroa.

Proma-Palvelut Oy on Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiön Powest Oy:n tytäryhtiö, josta EPV Energia Oy omistaa 34 %. Yhtiön osakkeenomistajat ovat sopineet Proman liiketoiminnan lopettamisesta ja yhtiön purkamisesta. Toimet yhtiön purkamiseksi kuluvan vuoden loppuun mennessä on aloitettu ja mm. Proman käynnissäpitosopimukset PVOLämpövoima Oy:n ja Vaskiluodon Voima Oy:n kanssa ovat päättyneet 31.12.2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

EPV Energia Oy, ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566