Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/3

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 109

Jäsenen nimeäminen Taideteollisuusmuseon säätiön hallitukseen

HEL 2013-006617 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti myöntää Janne Gallen-Kallela-Sirénille eron Taideteollisuusmuseon säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen kaupungin edustajaksi taideteollisuusmuseon säätiön hallitukseen va. taidemuseon johtaja Erja Pusan kaudeksi, joka kestää vuoden 2013 loppuun.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee myöntää Janne Gallen-Kallela-Sirénille eron Taideteollisuusmuseon säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen kaupungin edustajaksi taideteollisuusmuseon säätiön hallitukseen va. taidemuseon johtaja Erja Pusan kaudeksi, joka kestää vuoden 2013 loppuun.

Esittelijä

Taideteollisuusmuseon säätiön tarkoituksena on ylläpitää Designmuseota ja siten edistää muotoilua ja sen tuntemusta. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5 - 7 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden jäsenen. Kaupungin edustajana kaudella 2011-2013 on toiminut Janne Gallen-Kallela-Sirén, joka on pyytänyt eroa tehtävästä. Hänen tilalleen vuoden 2013 lopussa päättyväksi kaudeksi esitetään nimettäväksi va. taidemuseonjohtaja Erja Pusa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhakuohjaus, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Kaupungin edustajat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566