Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 108

UMO-säätiön talouden tasapainottaminen

Pöydälle 27.05.2013

HEL 2013-007001 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi suunnitelman UMO-säätiön talouden tasapainottamiseksi.

Esittelijä

UMO-säätiö on perustettu vuonna 2008 eriyttämällä sen toiminta Helsinki-viikon säätiöstä. Säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, joka koostuu 16-hengen orkesterista. Lisäksi säätiön hallinnossa työskentelee viisi henkilöä.

Vuoden 2013 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan (ennuste 1/2013) olevan - 55 170 euroa. Vastaava tulos vuonna 2012 oli - 228 068 euroa.

UMO-säätiön toimitusjohtaja Eeva Pirkkala esittelee toimenpiteitä säätiön talouden tasapainottamiseksi konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

UMO-säätiön osavuosikatsaus 1/2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566