Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 103

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-006587 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd osavuosikatsaus 4-2012

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n toimialana on kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja myynti, yrityshautomotoiminnan harjoittaminen sekä siihen liittyvä sijoitustoiminta, toimitilojen vuokraus, yritysten toimintaympäristön ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen ja myynti sekä koulutus ja konsultointi.

Yhtiö tarjoaa liiketoimintaympäristön, tutkimus- ja asiantuntijaverkoston sekä osaamiskeskittymän bioteknologian, lääkekehityksen ja diagnostiikan sekä elintarvike- ja ympäristöteknologian aloilla.

Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (28,57 %), VTT (28,57 %), Helsingin yliopisto (14,29 %), Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (14,29 %), Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry (4,29 %), Elintarviketeollisuusliitto ry (2,86 %), Kemian Keskusliitto ry (2,86 %), Suomen metsäteollisuuden Keskusliitto ry (2,85 %) ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (1,43 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 767 337 euroa (865 245 euroa vuonna 2011). Tilikauden tulos osoitti tappiota 146 182 euroa (-110 305 euroa vuonna 2011).

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n toimitusjohtaja Tapio Koivu antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd osavuosikatsaus 4-2012

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566