Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 107

Helsingin kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikka

Pöydälle 27.05.2013

HEL 2013-004206 T 01 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo selostaa kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan nykytilannetta konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566