Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/7

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 75

Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-003375 T 00 01 03

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi kehottaen samalla kaikkia tytäryhteisöjä huolehtimaan ja niiden hallituksia valvomaan, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on tytäryhteisössä asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi kehottaen samalla kaikkia tytäryhteisöjä huolehtimaan ja niiden hallituksia valvomaan, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on tytäryhteisössä asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Esittelijä

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje (Khs 14.11.2011) määrittelee riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet ja toteuttamistavat.

Tytäryhteisöt raportoivat merkittävimmistä riskeistään ja niiden hallinnasta osana talouden ja toiminnan raportointia. Tilinpäätöksen yhteydessä annettavan selonteon laatiminen edellyttää vuoden aikana tehtävää johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilan ja kehittämistarpeiden järjestelmällistä sekä organisaation kokoon ja rakenteeseen nähden riittävän kattavaa arviointia.

Riskienhallinnan asiantuntija Mika Häkkinen talous- ja suunnittelukeskuksesta antaa riskienhallintaa koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Tiedoksi

Tytäryhteisöt

Muutoksenhaku; muutoksenhakukielto, valmistelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566