Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/4

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 87

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 18.4.2013

HEL 2013-005269 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon 18.4.2013 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

ehdottamaan yhtiökokouksessa, että seuraavalle kaudelle yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, yhtiön tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Selenius.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon 18.4.2013 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

ehdottamaan yhtiökokouksessa, että seuraavalle kaudelle yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, yhtiön tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Selenius.

Esittelijä

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon osakekannasta 49,4 %. Yhtiö on keskinäinen ja kaupungin hallitsemissa tiloissa toimivat Tapulikaupungin kirjasto ja nuorisotalo.

Kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja yhtiön hallitukseen, ja lisäksi toinen tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.

Yhtiön hallituksessa on kuluneella kaudella ollut jäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Hänet ehdotetaan nimettäväksi tulevallekin kaudelle hallitukseen. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi ehdotetaan tarkastuslautakunnan nimeämiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566