Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/3

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 86

Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan nelivuotiskaudelle 2013-2016

HEL 2012-016712 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen 

 

Henrik Lundsten (2. vpj.) 

Olli Peltomaa 

Kok.

Marika Lahti 

Anne Luukkonen

Kok.

Jussi Vuori (1. vpj.) 

Elisa Riihimäki 

Vihr.

Leena Niinimaa (pj.)

Ulla Simovaara 

SDP

Seppo Paakkinen 

Elina Vainikainen 

Vas.

 

 

Samalla konsernijaosto päätti nimetä ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen 

 

Timo Korpela 

Ossi Määttä

Kok.

Johanna Kalve 

Catherine Malingrey

Kok.

Outi Ugas 

Börje Uimonen

Vihr.

Janne Ollikainen 

Pirjo Mohamed

SDP

 

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen päätöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan 2013-2016

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen 

 

Henrik Lundsten (2. vpj.) 

Olli Peltomaa 

Kok.

Marika Lahti 

Anne Luukkonen

Kok.

Jussi Vuori (1. vpj.) 

Elisa Riihimäki 

Vihr.

Leena Niinimaa (pj.)

Ulla Simovaara 

SDP

Seppo Paakkinen 

Elina Vainikainen 

Vas.

 

 

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen 

 

Timo Korpela 

Ossi Määttä

Kok.

Johanna Kalve 

Catherine Malingrey

Kok.

Outi Ugas 

Börje Uimonen

Vihr.

Janne Ollikainen 

Pirjo Mohamed

SDP

 

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen päätöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Esittelijä

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry ilmoittaa, että yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat kunnallisen vaalikauden alussa edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 29.4.2013. Sitä ennen yhdistys pyytää jäsenkuntia ja tukijäseniä nimeämään ja ilmoittamaan jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet yhdistyksen valtuuskuntaan. Valtuuskunnan kokouksessa yhdistykselle valitaan uusi hallitus sekä valtuuskunnan puheenjohtajisto, joiden valinnat on samalla tarkoituksenmukaista valmistella.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kirje on liitteenä 1.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä kolmekymmentäyhdeksänjäseniseen valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksessä vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki on myös nimennyt ehdokkaansa yhdistyksen kuusitoistajäseniseen hallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen nimeää valtuuskunta.

Valtuuskunta hyväksyy vuosittain yhdistyksen talousarvion ja toimintakertomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan 2013-2016

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566