Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 73

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiön hallitukseen

HEL 2013-001511 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.7.2013 – 30.6.2016 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Messusäätiö kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Messusäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.7.2013 – 30.6.2016 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Esittelijä

Suomen Messusäätiö ilmoittaa (23.1.2013), että säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä.

Vuonna 2013 erovuorossa ovat hallituksen varsinainen jäsen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Suomen Messusäätiön varsinaisessa kevätkokouksessa 15.5.2013 valitaan säätiön hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle.

Suomen Messusäätiö pyytää, että kaupunki nimeäisi varsinaisen edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä säätiön hallitukseen 1.7.2013 – 30.6.2016 väliseksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Messusäätiö kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Messusäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566