Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/8

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 83

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2013

HEL 2013-003893 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2013

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdan 11 yhtiön hallituksen esittämän mukaisesti, sekä

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdat 17 ja 18.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy yhtiökokouskutsu

2

Yhtiökokouksen esityslista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2013

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdan 11 yhtiön hallituksen esittämän mukaisesti, sekä

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdat 17 ja 18.

Esittelijä

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n 32,9 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Konsernijaosto on 11.3.2013 § 41 käsitellyt yhtiön varsinaista yhtiökokousta koskevan asian mm. hallituksen jäsenten nimeämisen osalta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2013 kokouskutsu ja esityslista ovat liitteenä 1 ja 2.

Yhtiökokouksessa käsitellään jo 11.3.2013 konsernijaostossa käsiteltyjen asiakohtien lisäksi ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä koskeva asia (asia 11) sekä vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen rahoitusta koskeva asia (asiat 17 ja 18). Näiltä osin konsernijaoston tulisi päättää yhtiökokousedustajalle annettavista toimintaohjeista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy yhtiökokouskutsu

2

Yhtiökokouksen esityslista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Yhtiökokousedustaja

Oike

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566