Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/6

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 74

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio - yhdistyksen vuosikokoukseen 16.4.2013

HEL 2013-004481 T 04 03 00

Päätös

Konsernijaosto päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 16.4.2013 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2013 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437

jasmin.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Agenda Annual meeting April 162013 (2).pdf

2

Hallituksen päätösesitys.pdf

3

Annex 1  Memo of the Annual Meeting 2012.pdf

4

Annex2b  Annual_report_2012_translation.pdf

5

Annex 3 ACTIVITIES_PLAN_2013_BM2.pdf

6

Annex 4  Budget 2013.pdf

7

tilintarkastajan lausunto.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 16.4.2013 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättänee, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2013 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Mittetulundusühing Helsinki-Tallinna Euregio -niminen, Viron yhdistysrekisterissä rekisteröity yhdistys pyytää 25.3.2013, että kaupunki nimeäisi edustajansa yhdistyksen vuosikokoukseen 16.4.2013, joka pidetään Tallinnassa.

Kaupunki on jäsenenä Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksessä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää rajat ylittävää alueellista yhteistyötä Uudenmaan ja Harjun maakuntien välillä. Yhdistys tukee, suunnittelee ja toteuttaa alueellisia kehitysprojekteja Helsingin ja Tallinnan sekä niitä ympäröivien maakuntien välillä

Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös, hallituksen vastuuvapauden myöntäminen sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten nimeäminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437

jasmin.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Agenda Annual meeting April 162013 (2).pdf

2

Hallituksen päätösesitys.pdf

3

Annex 1  Memo of the Annual Meeting 2012.pdf

4

Annex2b  Annual_report_2012_translation.pdf

5

Annex 3 ACTIVITIES_PLAN_2013_BM2.pdf

6

Annex 4  Budget 2013.pdf

7

tilintarkastajan lausunto.pdf

Tiedoksi; muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan osasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566