Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 88

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-000984 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita. Opiskelijoita on noin 17 000 ja päätoimista henkilökuntaa noin 1 250. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (42 %), Espoo (27 %), Vantaa (26 %), Kirkkonummi (4 %) ja Kauniainen (1 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 122 milj. euroa (117 milj. euroa vuonna 2011). Yhtiön tilikauden tulos osoitti voittoa 4,4 milj. euroa (5,2 milj. euroa vuonna 2011). Yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Riitta Konkola antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566