Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/4

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 79

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004899 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ********** rakennuspäällikkö, sekä

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lehtisaaren Huolto Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ********** rakennuspäällikkö, sekä

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Esittelijä

Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki (27,5 %), Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiön toimialana on hallita ja vuokrata Lehtisaaressa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa, jossa on 1600 suojapaikkaa.

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee yhden hallituksen jäsenen.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lehtisaaren Huolto Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

 

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566