Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 71

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-004488 T 00 01 01

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n toimialana on harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja.

Yhtiö on perustettu hankkimaan ja omistamaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alueen liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa junayksiköt pitkäaikaisella vuokrasopimuksella HSL:lle, joka puolestaan luovuttaa junayksiköt operaattorin eli VR:n käyttöön.

Yhtiön omistavat pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki (34 %), Vantaa (17 %), Espoo (12 %) ja Kauniainen (2 %) sekä VR-Yhtymä Oy (35 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 6,5 milj. euroa (3,1 milj. euroa vuonna 2011). Tilikauden tulos on 34 euroa (261 euroa vuonna 2011). Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Judström antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566