Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/6

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 81

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004705 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) **********

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) **********

hallituksen jäsen ********** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen **********

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ********** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu liitteineen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työmaahuolto Oy Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) **********

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) **********

hallituksen jäsen ********** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen **********

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ********** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Työmaahuolto Oy Ab:n toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu liitteineen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työmaahuolto Oy Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Liite 1

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566