Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 84

Kalasataman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2013

HEL 2013-004336 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, täydentäen tältä osin 11.3.2013 (49 §) tekemäänsä päätöstä, kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita kaupunkia Kalasataman Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013 edustaessaan esittämään hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Markku Nyyssölän asuntotuotantotoimistosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, täydentäen tältä osin 11.3.2013 (49 §) tekemäänsä päätöstä, kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita kaupunkia Kalasataman Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013 edustaessaan esittämään hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Markku Nyyssölän asuntotuotantotoimistosta.

Tiivistelmä

Kalasataman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2013. Konsernijaosto kehotti 11.3.2013 (49 §) hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa ja siellä mm. esittämään hallitukseen valittavaksi kahta nimeämäänsä henkilöä. Puuttumaan jäi kuitenkin kolmas nimettäväksi tarkoitettu henkilö, hallituksen puheenjohtajana kuluvalla kaudella toiminut Markku Nyyssölä asuntotuotantotoimistosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566