Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 85

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2013

HEL 2013-004651 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainitun pysäköintiyhtiön vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn hallitus ja tilintarkastaja 2013

2

JSP yhtiökokouskutsu liitteineen

3

VSS- ja autopaikkamaksujen tuloutuminen yhtiölle

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainitun pysäköintiyhtiön vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 perustaa Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköinnin ja alueellisten yhteisväestönsuojien rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n (ruotsiksi Busholmens parkering Ab).

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu pidettäväksi 29.4.2013. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy vuoden 2013 lopussa, joten yhtiökokouksessa ei esitetä hyväksyttäväksi tilinpäätöstä eikä talousarviota, vaan hallitus tuo yhtiökokoukselle tiedoksi rakennusaikaisen talousarvion. Koska hanke ei ole vielä miltään osin valmistunut, ei hoitotalousarviota käsitellä eikä talousarviosta ja vastikkeista tehdä yhtiökokouksessa päätöksiä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, minkä lisäksi yhtiöllä on voi olla yksi tilintarkastaja edellyttäen, että yhtiölle valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle on perustamisvaiheessa nimetty viisijäseninen hallitus, jonka ehdotetaan yhtä muutosta lukuun ottamatta jatkavan varsinaista yhtiökokousta seuraavan kauden.

Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastusyhteisöksi nimettäväksi Tilintarkastusrengas Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn hallitus ja tilintarkastaja 2013

2

JSP yhtiökokouskutsu liitteineen

3

VSS- ja autopaikkamaksujen tuloutuminen yhtiölle

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566