Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/5

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 80

Työmaahuolto Oy Ab:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 41 Työmaahuolto Oy Ab:ta koskevilta osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) **********

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) **********

hallituksen jäsen ********** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen **********

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työmaahuolto Oy Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 41 Työmaahuolto Oy Ab:ta koskevilta osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) **********

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) **********

hallituksen jäsen ********** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen **********

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 11.3.2013 § 41 (Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013) kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi esityslistan liitteen mukaisesti.

Helsingin Vihreät on sittemmin ilmoittanut, että se oli virheellisesti esittänyt ********** valittavaksi Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäseneksi.

Työmaahuolto Oy Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Tehtyä päätöstä esitetään muutettavaksi siten, että ********** ei ehdoteta Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäseneksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työmaahuolto Oy Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2013 § 41

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566