Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 72

Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi

HEL 2012-015268 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä liitteenä olevan selvityksen tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnista tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallitusten toiminnan arviointi 2012_Raportti.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä liitteenä olevan selvityksen tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnista tiedoksi.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt (vuosina 2010 ja 2012) osana konserniohjauksen kehittämistä kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn toimivuutta ja hallitusten noudattamia sisäisiä työskentelykäytäntöjä.

Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnin merkittävin tavoite on auttaa hallituksia kehittämään omaa toimintaansa analysoimalla niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Samalla konsernijohto pystyy varmentumaan, että tytäryhteisöjen hallitukset toimivat tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä 25.10.- 9.11.2012 välisenä aikana. Kohderyhmänä olivat Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen (103 yhteisöä) hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet sekä toimitusjohtajat tai vastaavat henkilöt. Kysely toteutettiin anonyyminä kyselynä, jolloin vastaajien henkilöllisyyttä ja vastauksia ei voida yhdistää toisiinsa.

Kysely lähetettiin 584 henkilölle. Siihen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 392 henkilöä.  Vastausprosentti oli 67. Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja vastausten analysoinnista vastasi QuestBack Oy. Arviointiraporttiin sisältyy tulosten ohella myös tytäryhteisöjen toiminnan kehittämisanalyysit.

Kyselyn tulokset on toimitettu hallitusten puheenjohtajille joulukuussa 2012 toivomuksin, että yhteisökohtaiset tulokset käsitellään yhteisöjen hallituksissa.

Kyselyn perusteella voidaan yleisesti todeta, että tytäryhteisöt tiedostavat hyvin omistajatahdon ja – ohjauksen tavoitteet sekä niitä säätelevät ohjeet ja periaatteet. Vastausten mukaan myös toimivan johdon valvonta ja riskienhallinta on hyvin järjestetty sekä liiketoiminnan keskeiset periaatteet on sisäistetty. Arviointiraporttiin sisältyy tulosten ohella myös tytäryhteisöjen toiminnan kehittämisanalyysit.

Tutkimuspäällikkö Marko Mäkipää QuestBack Oy:stä selostaa kyselyn tuloksia tarkemmin konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallitusten toiminnan arviointi 2012_Raportti.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566