Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 59

PKS-yhteisöraportti 4-2012

HEL 2013-000283 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 4-2012 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS-raportti 4-2012 yhd.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 4-2012 tiedoksi.

Esittelijä

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2012  osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS-raportti 4-2012 yhd.pdf

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566