Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 68

Sj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset v.2013, edustajien nimeäminen tytäryhteisöihin

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Vuosaareen Urheilutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Chydeniuksen ja hallituksen jäseniksi Timo Raittisen, Matti Silvosen, Eija Loukoilan, Jaana Merenaalton sekä Petteri Huurteen liikuntavirastosta ja Ari Hietamäen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2013 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif- Erik Forsberg.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan jäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Vielä konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, neuvottelukunnan jäsen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Chydenius

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tytäryhtiöt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Vuosaareen Urheilutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Chydeniuksen ja hallituksen jäseniksi Timo Raittisen, Matti Silvosen, Eija Loukoilan, Jaana Merenaalton sekä Petteri Huurteen liikuntavirastosta ja Ari Hietamäen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2013 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif- Erik Forsberg.

Lisäksi konsernijaosto päättänee nimetä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan jäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Vielä konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, neuvottelukunnan jäsen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista  jäsentä, jotka valitaan kahden välein. Yhtiössä on yksi varsinainen ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen apuelimenä toimii neuvottelukunta, joka tehtävänä on toimintaohjeensa mukaan antaa hallitukselle lausuntonsa yhtiön strategian muuttamisesta, henkilövuokrausta koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta, yhtiön budjetin ja toimintasuunnitelman perusteista, veloitushintojen muuttamisesta ja muista yhtiön hallituksen määrittelemistä asioista. Toimintaohjeen mukaan jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden jäsenen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tytäryhtiöt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty

Tarkastusvirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2013 § 55

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566