Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 63

HSL:n ajankohtaiskatsaus sekä lähtökohdat talousarvion 2014 valmistelulle

HEL 2013-003332 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen sekä talousarvion 2014 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen sekä talousarvion 2014 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi antaa konsernijaoston kokouksessa HSL:n toiminnan ajankohtaiskatsauksen sekä selostaa vuoden 2014 talousarvion valmistelun lähtökohtia.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSL:n hallituksessa kevään 2013 aikana ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2013 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2013–2015 Helsingin maksuosuus HSL:lle vuonna 2013 on 184,5 miljoonaa euroa ja 185,8 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566