Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 65

Kiinteistö Oy Laivalahdentorin varsinainen yhtiökokous 2013

HEL 2013-002856 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokousedustajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laivalahdentorin vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja kehottaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään kokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi sekä tilintarkastajaksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi Jaana Närö (viranhaltijajäsen)

Hallituksen jäseneksi Tapio Mustonen (KOK)

Hallituksen jäseneksi Veli-Heikki Klemettilä (VIHR)

Hallituksen jäseneksi Hannu Taskinen (Helsingin seurakuntayhtymä)

Hallituksen varajäseneksi Tiia Lehikoinen (viranhaltijavarajäsen)

Tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab (päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg)

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Konsernijaosto päätti todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Konsernijaosto päätti todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Laivalahdentori

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokousedustajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laivalahdentorin vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja kehottaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään kokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi sekä tilintarkastajaksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi Jaana Närö (viranhaltijajäsen)

Hallituksen jäseneksi Tapio Mustonen (KOK)

Hallituksen jäseneksi Veli-Heikki Klemettilä (VIHR)

Hallituksen jäseneksi Hannu Taskinen (Helsingin seurakuntayhtymä)

Hallituksen varajäseneksi Tiia Lehikoinen (viranhaltijavarajäsen)

Tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab (päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg)

Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Konsernijaosto päättänee todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Konsernijaosto päättänee todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Laivalahdentorin kevään 2013 varsinainen yhtiökokous pidetään huhtikuussa.

Kiinteistö Oy Laivalahdentori on Heka-Roihuvuori Oy:n tytäryhtiö, jonka osakekannasta seurakuntayhtymä omistaa 12 %. Heka-Roihuvuori Oy ja Helsingin kaupunki ovat solmineet sopimuksen, jonka nojalla Helsingin kaupunki käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa määräysvaltaa Kiinteistö Oy Laivalahdentorissa niiden osakkeiden osalta, jotka ovat Heka-Roihuvuori Oy:n omistuksessa. Näin ollen esitys hallitus- ja tilintarkastajavalinnoiksi tuodaan kaupunginhallituksen konsernijaoston käsiteltäväksi.

Esittelijä toteaa, että konsernijaosto päätti 25.2.2013 (§ 20) antaa Kiinteistö Oy Laivalahdentorille samansisältöiset yhtiökokousohjeet kuin Hekan alueyhtiöiden yhtiökokouksille. Nyt esitetään, että Heka-Roihuvuoren tytäryhtiön hallitukseen valitaan seurakuntayhtymän edustajaa lukuun ottamatta samat henkilöt kuin emoyhtiön hallitukseen.

Helsingin seurakuntayhtymä on nimennyt Hannu Taskisen omaksi edustajakseen Kiinteistö Oy Laivalahdentorin hallitukseen.

Tilintarkastajan valinnan osalta päätösehdotus on tarkastuslautakunnan 31.1.2013 tekemän päätöksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Laivalahdentori

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Varainhallinta

Kiinteistövirasto

Kiinteistöjen kehittämisyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566