Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 58

Osakkuusyhteisöraportti 4-2012

HEL 2013-000282 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 4-2012 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti 4_2012.pdf_final

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Osakkuusyhteisöt

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 4-2012 tiedoksi.

Esittelijä

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista osakkuusyhteisöistä vuoden 2012  osalta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti 4_2012.pdf_final

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Osakkuusyhteisöt

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566