Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/6

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 61

Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen 23.4.2013

HEL 2013-003409 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä 23.4.2013 Helsingissä pidettävään Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen edustajaksi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan liiton nimeämispyyntö

Otteet

Ote

 

Uudenmaan liitto

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä 23.4.2013 Helsingissä pidettävään Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen edustajaksi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Esittelijä

Uudenmaan liitto pyytää 5.3.2013 jäsenkuntia nimeämään edustajansa 23.4.2013 Helsingissä pidettävään kuntien edustajainkokoukseen ja ilmoittamaan valinnasta 10.4.2013 mennessä.

Kuntien edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen huhtikuun loppuun mennessä.

Uudenmaan liiton 4.3.2013 voimaan astuneen perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan  ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi ääni.

Perussopimuksen mukaan kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden. Nyt valittavan maakuntavaltuuston kokonaisjäsenmäärä on 77, joista 23 edustaa Helsinkiä.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuutettujen joukosta. Kuntalain maakuntavaltuustolta edellyttämän poliittisen ja alueellisen edustavuuden sekä tasa-arvonäkökulman yhteensovittamisen takia maakuntavaltuuston vaali on perussopimuksen nojalla siirretty kuntien edustajainkokouksen tehtäväksi.

Kuntalain 81 §:n 3 momentin nojalla edustajainkokouksen edustajien valitsemisesta huolehtii jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan liiton nimeämispyyntö

Otteet

Ote

 

Uudenmaan liitto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566