Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 66

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous 27.3.2013

HEL 2013-003920 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2013,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsen ja varajäsen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, ottaen huomioon yhtiössä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiön hallituksissa, seuraavasti:

Hallituksen jäseneksi Erik Nieminen (viranhaltijajäsen)

Hallituksen jäseneksi Sisko von Behr (viranhaltijavarajäsen)

Tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko, varatilintarkastaja KHT Eija Selenius)

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2013,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsen ja varajäsen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, ottaen huomioon yhtiössä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiön hallituksissa, seuraavasti:

Hallituksen jäseneksi Erik Nieminen (viranhaltijajäsen)

Hallituksen jäseneksi Sisko von Behr (viranhaltijavarajäsen)

Tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko, varatilintarkastaja KHT Eija Selenius)

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2013.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,2 %. Helsingin kaupungilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus nimetä yhtiöön yksi varsinainen hallituksen jäsen ja yksi varajäsen sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Kuluneen kauden ovat kaupungin nimeäminä toimineet kehittämisinsinööri Erik Nieminen hallituksen jäsenenä ja asiakaspäällikkö Sisko von Behr varajäsenenä, molemmat kiinteistövirastosta.

Tarkastuslautakunta on 28.11.2012 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Hallituksen jäseniksi ehdotetut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566