Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 39

Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous

HEL 2013-002707 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        nimetä kaupungin edustajat Kansainvälisen designsäätiön toimielimiin ja säätiön tilintarkastajan liitteen mukaisesti sekä

-        kehottaa maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkion kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaisesti ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous 20.3.2013

2

Kansainvälisen designsäätiön toimielimet.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansainvälinen designsäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 2

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

-        nimetä kaupungin edustajat Kansainvälisen designsäätiön toimielimiin ja säätiön tilintarkastajan liitteen mukaisesti sekä

-        kehottaa maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkion kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaisesti ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Kansainvälinen designsäätiö on perustettu 24.6.2010. Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012).

Kansainvälisen designsäätiön hallitus on ilmoittanut, että säätiön hallituksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 20.3.2013. Vuosikokouksessa käsitellään säätiön sääntöjen 9 §:ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat liitteenä olevan esityslistan mukaisesti.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja säätiön valtuuskuntaan kuuluu 22–45 jäsentä. Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Helsingin kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä säätiön hallituksen puheenjohtaja ja viisi jäsentä säätiön valtuuskuntaan.

Kansainvälisen designsäätiön sääntöjen mukaan säätiön tilintarkastajana on Helsingin kaupungin valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Tarkoituksena on, että jatkossa ei enää aseteta säätiölle sen sääntöjen edellyttämää valtuuskuntaa ja tätä koskeva sääntömuutos laitetaan säätiön hallituksessa liikkeelle.  WDC -kumppanuuskaupunkien lähtökohtana on myös, että säätiön hallitusta täydennetään Helsingin yliopiston edustajalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous 20.3.2013

2

Kansainvälisen designsäätiön toimielimet.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansainvälinen designsäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566