Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/3

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 43

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-002839 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinaisissa yhtiökokouksissa 5.4.2013

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen puheenjohtaja Runa Ismark

hallituksen varapuheenjohtaja Silva Loikkanen

hallituksen jäsen Jukka Hämäläinen

hallituksen jäsen Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja

hallituksen jäsen Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinaisissa yhtiökokouksissa 5.4.2013

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen puheenjohtaja Runa Ismark

hallituksen varapuheenjohtaja Silva Loikkanen

hallituksen jäsen Jukka Hämäläinen

hallituksen jäsen Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja

hallituksen jäsen Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

Esittelijä

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 90 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista kaupunki valitsee viisi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta sekä tilinpäätös. Kokouskutsu on liitteenä1 ja kutsun liitteet liitteenä 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566