Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/4

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 44

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-002435 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- hallintojohtaja Yrjö Judströmiä liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n yhtiökokouksessa 19.3.2013

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajaksi Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n hallitukseen valittaisiin hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n yhtiökokouksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa

- hallintojohtaja Yrjö Judströmiä liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n yhtiökokouksessa 19.3.2013

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajaksi Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n hallitukseen valittaisiin hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n toimialana on hallita Suutarilassa sijaitsevia pysäköintitontteja ja pysäköintilaitosta. Kaupunki omistaa noin 36 % yhtiön osakkeista. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n yhtiökokouksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566