Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/6

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 32

Posivire Oy, varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2013-002315 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2013 yhtiökokouksessa.

Samalla konserniojaosto päätti nimetä vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

-

johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaali- ja terveysvirastosta

-

controller Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja

-

talous- strategiapäällikkö Jussi Lindin sosiaali- ja terveysvirastosta

 

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy: Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

PosiVire Oy yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

PosiVire Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2013 yhtiökokouksessa.

Samalla konserniojaosto päättänee nimetä vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

-

johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaali- ja terveysvirastosta

-

controller Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja

-

talous- strategiapäällikkö Jussi Lindin sosiaali- ja terveysvirastosta

 

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päättänee nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy: Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiö tarjoaa työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö aloitti varsinaisen palvelutuotannon syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt perustuvat ao. virastojen esityksiin.

PosiVire Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 304 054,67 euroa siirretään voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen yhtiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Tarkastuslautakunta on nimennyt päätösehdotuksessa mainitun yhtiön PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

PosiVire Oy yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

PosiVire Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Sosiaali- ja terveysvirasto

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566