Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 33

Jäsenten nimeäminen Helsingin Konservatorion Säätiön edustajistoon vuosille 2013-2016

HEL 2013-000506 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin Konservatorion Säätiön edustajistoon vuosille 2013 - 2016 seuraavat kolme jäsentä:

Hannu Elomaa

Kari Kotila

Mari Kostamo

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin konservatorion pyyntö jäsenten nimeämisestä säätiön edustajistoon

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin Konservatorion Säätiön edustajistoon vuosille 2013 - 2016 seuraavat kolme jäsentä:

Hannu Elomaa

Kari Kotila

Mari Kostamo

 

Esittelijä

Helsingin kaupunki on yksi Helsingin Konservatorion Säätiön neljästä taustayhteisöstä ja sillä on oikeus nimetä kolme jäsentä säätiön edustajistoon. Säätiön edustajiston vuosikokouksessa 12.4.2013 todetaan edustajiston kokoonpano. Muut taustayhteisöt ovat Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Kansanvalistusseura ja Työväen Sivistysliitto TSL r.y., joilla on myös oikeus kolmen jäsenen nimeämiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin konservatorion pyyntö jäsenten nimeämisestä säätiön edustajistoon

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566