Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/8

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 26

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2013

HEL 2013-002321 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti:

1

Kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n 5.3.2013 klo 14.00 osoitteessa Holiday Inn Helsinki - Messukeskus, hotellin pääsisäänkäynti, Messuaukio 1, 00520 Helsinki, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

Kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

Kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin kaupungin edustajksi yhtiön hallitukseen valitaan virastopäällikkö Jaakko Stauffer kiinteistövirastosta, tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullisina tilintarkastajina HTM Kai Salmivuori ja HTM Martti Haapakoski) ja varatilintarkastajiksi HTM Tanja Aaltonen ja KHT Osmo Immonen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

4

Kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

Kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

Kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Itä-Pasilan pysäköinti Oyn yhtiökokouskutsu

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee:

1

Kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n 5.3.2013 klo 14.00 osoitteessa Holiday Inn Helsinki - Messukeskus, hotellin pääsisäänkäynti, Messuaukio 1, 00520 Helsinki, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

Kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

Kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin kaupungin edustajksi yhtiön hallitukseen valitaan virastopäällikkö Jaakko Stauffer kiinteistövirastosta, tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullisina tilintarkastajina HTM Kai Salmivuori ja HTM Martti Haapakoski) ja varatilintarkastajiksi HTM Tanja Aaltonen ja KHT Osmo Immonen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

4

Kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

Kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

Kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.3.2013.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:ssä kaupungilla on 31,1 %:n omistusosuus yhtiön osakkeista ja konsernilla 42,5 %:n, mutta kaupunki käyttää 50 % ylittävää äänivaltaa yhtiössä. Koska yhtiön sulautumista Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n kanssa ollaan parhaillaan valmistelemassa, on perusteltua, että kaupunki pitää vielä edustajansa hallituksessa sen puheenjohtajana fuusion täytäntöönpanoon asti.

Päätösehdotuksessa annetaan kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeista ja
konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Itä-Pasilan pysäköinti Oyn yhtiökokouskutsu

Tiedoksi; muutoksenhakuohje: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566