Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 34

Edustajien valitseminen Stadion-säätiön edustajistoon ja hallitukseen

HEL 2012-015821 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Stadion-säätiön edustajistoon toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä ja päättyy helmikuun viimeinen päivä 2017  jäsenet oheisen liitteen 1. mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti valita Stadion-säätiön hallitukseen kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä jäsenet oheisen liitteen 1. mukaisesti.

Samalla  konsernijaosto kehottaa säätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiön edustajisto ja hallitus

2

Stadion-säätiön kirje, säännöt, luettelo edustajiston ja hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastajista

3

Olympiastadionin tarveselvitys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stadion säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valita Stadion-säätiön edustajistoon toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä ja päättyy helmikuun viimeinen päivä 2017  jäsenet oheisen liitteen 1. mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päättänee valita Stadion-säätiön hallitukseen kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä jäsenet oheisen liitteen 1. mukaisesti.

Samalla  konsernijaosto kehottaa säätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Stadion-säätiö pyytää kaupunkia valitsemaan edustajat säätiön edustajiston puheenjohtajaksi ja jäseniksi (14), hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi (4) sekä tilintarkastajiksi (2) ja tilintarkastajien varamiehiksi (2).

Valittavan edustajiston toimikausi alkaa 1.3.2013 ja päättyy 28.2.2017. Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kokouksen päättyessä maaliskuussa 2013 ja päättyy vuoden 2015 edustajiston kokoukseen. Tilintarkastajat valitaan vuodelle 2014.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja nimeää myöhemmin, kuitenkin ennen 21.3.2013 Stadion- säätiön tilintarkastajat eri päätöksellä vuodeksi 2014 kilpailutettujen tilintarkastuspalvelujen vuosioptioiden mukaisesti.

Stadion-säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki valitsee edustajiston puheenjohtajan ja 14 jäsentä, opetusministeriö valitsee 2 jäsentä, Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto r.y ja Työväen Urheiluliitto r.y. valitsevat kumpikin 5 jäsentä, Finlands Svenska Centralidrottsförbund r.f. valitsee 1 jäsenen ja Suomen Palloliitto r.y. valitsee 2 jäsentä.

Stadion-säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Helsingin kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 4 jäsentä. Opetusministeriö, Suomen Valtakunnan Urheiluliitto ry, Työväen Urheiluliitto ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen.

Sääntöjen mukaan säätiön toiminnassa ja sen hallintoelimiä valittaessa on otettava riittävässä määrin huomioon kaksikielisyydestä johtuvat tarpeet.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

stadion säätiö edustajisto ja hallitus.pdf

2

Stadion-säätiön kirje, säännöt, luettelo edustajiston ja hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastajista

3

Olympiastadionin tarveselvitys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stadion säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi:

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566