Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/5

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 31

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2013-2014 sekä tilintarkastajien valinta vuodeksi 2013

HEL 2013-000537 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2013 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2013 - 2014 Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen seuraavat:

Jäsen

Varajäsen

 

 

Eero Kirjava

Kristina Uski

Liisa Mustajärvi

Hannu Sipilä

Ritva Helimäki-Aro

Tapani Sihvola

Kirsi Kankaanpää

Harri Lehtimäki

Marko Pekkarinen

Anna-Kaisa Korhonen-Enqvist

 

Samalla konsernijaosto päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Eero Kirjavan ja varapuheenjohtajaksi Liisa Mustajärven.

Lisäksi konsernijaosto päätti valita vuodeksi 2013 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.      

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Seniorisäätiö hallituksen nimeämispyyntö 2013-2014 sekä tilintarkastajat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallitukseen valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Seniorisäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tilintarkastajiksi nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valita vuoden 2013 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2013 - 2014 Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen seuraavat:

Jäsen

Varajäsen

 

 

Eero Kirjava

Kristina Uski

Liisa Mustajärvi

Hannu Sipilä

Ritva Helimäki-Aro

Tapani Sihvola

Kirsi Kankaanpää

Harri Lehtimäki

Marko Pekkarinen

Anna-Kaisa Korhonen-Enqvist

 

Samalla konsernijaosto päättänee valita hallituksen puheenjohtajaksi Eero Kirjavan ja varapuheenjohtajaksi Liisa Mustajärven.

Lisäksi konsernijaosto päättänee valita vuodeksi 2013 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.      

Esittelijä

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiön hoitoyksiköissä hoidetaan pääasiassa muistisairautta sairastavia sekä vaikeasti toimintarajoitteisia vanhuksia.   

Säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee säätiön hallitukseen kuuluvat viisi jäsentä varajäsenineen. Lisäksi sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä niiden säätiöiden perustajat, joista Helsingin Seniorisäätiö aikanaan muodostettiin. Hallituksen toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1 päivää.     

Sääntöjen 12 §:n mukaan vuosikokouksessa todetaan Helsingin kaupunginhallituksen valitsemat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.   

Tarkastuslautakunta on 30.1.2013 nimennyt ehdolle Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2013.   

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Seniorisäätiö hallituksen nimeämispyyntö 2013-2014 sekä tilintarkastajat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallitukseen valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Seniorisäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tilintarkastajiksi nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566