Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 16

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin

HEL 2013-000222 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen yhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa, pois lukien EPV Energia Oy,

-        kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten  mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kjn osakkuus ja muut yhteisöt_FINAL.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

-        kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen yhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa, pois lukien EPV Energia Oy,

-        kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten  mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt: Art and Design City Helsinki Oy Ab, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd ja Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n toimialana on avustaa Arabianrannan alueelle muodostettavan taideteollisuuskeskuksen toteuttamista järjestämällä hanketta tukevia palveluja. Helsingin kaupungin omistusosuus on 35,2 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajat toimivat tehtävässään toistaiseksi.

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n toimialana on pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi. Helsingin kaupungin omistusosuus on 45,0 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi  tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka Helsinki nimeää.

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n toimialana on kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja myynti, yrityshautomotoiminnan harjoittaminen. Helsingin kaupungin omistusosuus on 28,6 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki nimeää kaksi. Yhtiöllä on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka toimivat tehtävässään toistaiseksi.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on perustettu hankkimaan ja omistamaan Helsingin seudun liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Helsingin kaupungin omistusosuus on 34,0 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Vantaan Energia Oy:n päätoimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita. Helsingin kaupungin omistusosuus on 40 %. Yhtiön hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Muut yhteisöt

Muut yhteisöt: Culminatum Innovation Oy Ltd, EPV Energia Oy, Finestlink Oy ja Kemijoki Oy.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n toiminnan tarkoituksena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä Uudellamaalla. Helsingin kaupungin omistusosuus on 8,1 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu 9 jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on keskuskauppakamarin hyväksymä varsinainen tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään toistaiseksi.

EPV Energia Oy:n toimialana on rakentaa voimalaitoksia ja niiden edellyttämiä voimansiirtolaitteita sekä harjoittaa energiantuotantoa tai -hankintaa ja luovuttaa tuotettu energia yhtiön osakkaille. Helsingin kaupungin omistusosuus on 7,5 %. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Yhtiö valitsee kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Finestlink Oy:n toimialana on omistaa ja hallita osakkeita sähkön siirtojärjestelmiä Suomessa ja Baltian maissa rakentavassa ja omistavassa yhtiössä. Helsingin kaupungin omistusosuus on 40 %. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää kaksi.

Kemijoki Oy:n toimialana on tuottaa sähköä vesivoimalla Suomessa sekä harjoittaa siihen liittyvää liiketoimintaa. Helsingin kaupungin omistusosuus on 0,9 %. Yhtiöllä on hallintoneuvosto ja hallitus. Helsingin kaupunki nimeää yhden hallintoneuvoston jäsenen ja yhden hallituksen jäsenen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kjn osakkuus ja muut yhteisöt_FINAL.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Oikeuspalvelut

Helsingin Energia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566