Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 18

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin varsinainen yhtiökokous 27.2.2013

HEL 2013-001652 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Espoon terminaalin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.2.2013.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä Kiinteistö Oy Espoon terminaalin tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen ja tilintarkastuskertomuksen, esittämisestä tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012 (asia 5) sekä hallituksen esitystä vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan asian (asia 6) osalta

- kannattamaan hallituksen esitystä tilikauden tuloksesta päättämisestä siten, että tilikauden tulos on 0,00 euroa (asia 7)

- kannattamaan hallituksen esitystä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012 (asia 8)

- kannattamaan hallituksen esitystä vuoden 2013 talousarvion vahvistamisesta sekä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan hoitovastikkeen suuruudesta 7,99 euroa/bruttoneliömäärä (+alv) sekä yhtiön taloudellisen tilanteen mukaan hoitovastikkeiden perimättä jättämisestä ja/tai ylimääräisten hoitovastikkeiden perimisestä (asia 9)

- kannattamaan hallituksen esitystä tilintarkastajan palkkion määräämisestä Helsingin kaupungin tekemien päätösten mukaisesti (asia 10)

- esittämään hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä (asia 11)

- esittämään hallituksen jäseniksi hallintojohtaja Yrjö Judströmiä, hankintapäällikkö Eeva Hännistä ja kiinteistöpäällikkö Päivi Kontroa liikennelaitos -liikelaitoksesta (asia 12)

- esittämään tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Mikko Rytilahti) (asia 13).

- esittämään, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin  yhtiökokouskutsu ja tasekirja

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt henkilöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Espoon terminaalin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.2.2013.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä Kiinteistö Oy Espoon terminaalin tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen ja tilintarkastuskertomuksen, esittämisestä tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012 (asia 5) sekä hallituksen esitystä vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan asian (asia 6) osalta

- kannattamaan hallituksen esitystä tilikauden tuloksesta päättämisestä siten, että tilikauden tulos on 0,00 euroa (asia 7)

- kannattamaan hallituksen esitystä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012 (asia 8)

- kannattamaan hallituksen esitystä vuoden 2013 talousarvion vahvistamisesta sekä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan hoitovastikkeen suuruudesta 7,99 euroa/bruttoneliömäärä (+alv) sekä yhtiön taloudellisen tilanteen mukaan hoitovastikkeiden perimättä jättämisestä ja/tai ylimääräisten hoitovastikkeiden perimisestä (asia 9)

- kannattamaan hallituksen esitystä tilintarkastajan palkkion määräämisestä Helsingin kaupungin tekemien päätösten mukaisesti (asia 10)

- esittämään hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä (asia 11)

- esittämään hallituksen jäseniksi hallintojohtaja Yrjö Judströmiä, hankintapäällikkö Eeva Hännistä ja kiinteistöpäällikkö Päivi Kontroa liikennelaitos -liikelaitoksesta (asia 12)

- esittämään tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Mikko Rytilahti) (asia 13).

- esittämään, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Yhtiö on aikaisemmin ollut SRV- Rakennus Oy:n kokonaan omistama yhtiö, mutta SRV Rakennus Oy on vuoden 2012 lopulla myynyt osakkeet Helsingin ja Espoon kaupungeille. Kiinteistölautakunta on 15.11.2012 päättänyt osakkeiden 1 - 4000 (50 %) ostosta kaupungille. Tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen on siirretty liikennelaitos -liikelaitokselle 1.1.2013 lukien.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on 5 - 7 jäsentä. Viime vuosina kaupungilla on ollut yhtiön hallituksessa kaksi edustajaa. Omistajavaihdoksen jälkeen, mutta ennen yhtiöjärjestyksen päivittämistä uusien omistajien toimesta, hallitukseen esitetään valittavaksi kaupungilta kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuorovuosin Helsingistä ja Espoosta, aluksi Helsingistä.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Helsingin ja Espoon edustajat ovat sopineet, että tilintarkastaja valitaan aluksi Helsingin toimesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin  yhtiökokouskutsu ja tasekirja

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt henkilöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566