Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/4

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 30

Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2013

HEL 2013-001226 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2013. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2013. 

Esittelijä

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille.  

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 10 §:n mukaan säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään huhtikuussa. Vuosikokouksessa nimetään yksi Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.     

Päätösehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan 30.1.2013 nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566