Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/2

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 28

Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2013

HEL 2012-010892 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2013 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Niemikotisäätiön tilintarkastaja vuodelle 2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Niemikotisäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä vuodeksi 2013 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.  

Esittelijä

Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.     

Niemikotisäätiön sääntöjen 13 §:n mukaan vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävässä vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksyttyjä tilintarkastajia.   

Tarkastuslautakunta on 30.1.2013 nimennyt päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on 11.2.2013 nimennyt varatilintarkastajan ehdolle säätiön tilejä tarkastamaan vuodeksi 2013. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Niemikotisäätiön tilintarkastaja vuodelle 2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Niemikotisäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.12.2012 § 189

HEL 2012-010892 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2014 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen: 

Varsinainen jäsen johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom, henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Pentti Hinttala, molemmat terveyskeskuksesta. 

Varsinainen jäsen johtajapsykiatri Tuula Saarela, henkilökohtaisena varajäsenenään ylihoitaja Sami Keränen, molemmat terveyskeskuksesta.

Suunnittelupäällikkö Jussi Lind, henkilökohtaisena varajäsenenään erityissuunnittelija Outi Väistö, molemmat terveyskeskuksesta.

Kehittämiskonsultti Kari Salovaara, henkilökohtaisena varajäsenenään sosiaalipalvelupäällikkö Taru Neiman, molemmat sosiaalivirastosta.  

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566