Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 17

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen yhteisöjen toimielimiin

HEL 2013-000221 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

-        todeta, että Forum Virium Helsinki Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin Matkailu Oy:n, Helsinki Abroad Ltd Oy:n, Helsinki Region Marketing Oy:n, Mitox Oy:n sekä Oy Mankala Ab:n hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

-        todeta, että Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen 14.5.2012 § 11 mukaiset palkkiot.

-        todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kjn tytäryhteisöt.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

-        kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

-        todeta, että Forum Virium Helsinki Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin Matkailu Oy:n, Helsinki Abroad Ltd Oy:n, Helsinki Region Marketing Oy:n, Mitox Oy:n sekä Oy Mankala Ab:n hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

-        todeta, että Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen 14.5.2012 § 11 mukaiset palkkiot.

-        todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastusvalinnoista liitteen mukaisesti.

Tytäryhteisöt: Forum Virium Helsinki Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Matkailu Oy, Helsinki Abroad Ltd Oy, Helsinki Region Marketing Oy, Mitox Oy, Oy Mankala Ab ja Suomen Energia-Urakointi Oy.

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helen Sähköverkko Oy:n päätoimialana on sähköverkkotoiminnan harjoittaminen ja sähköverkkotoimintaan liittyvien palvelujen myynti. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsingin Matkailu Oy:n toimialana on Helsingin seudun matkailupalvelujen tuottaminen, kehittäminen, markkinointi, myynti ja välitys. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimialana on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsinki Region Marketing Oy:n toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi sekä toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Mitox Oy:n toimialana on energiaan liittyvien ja muiden mittauspalveluiden sekä niiden oheispalvelujen tuottaminen ja myynti, sekä kiinteistöjen ja maanalaisten tilojen sisäänpääsyjärjestelyjen suunnittelu ja toteutus. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Oy Mankala Ab:n päätoimialana on rakentaa ja hyväksikäyttää Kymijoen vesivoimaa sekä asettaa täten saatava sähkö ensi sijassa osakkaittensa käytettäväksi. Yhtiö voi omistaa osuuksia ja olla osakkaana muissa sähkön tuotantoa harjoittavissa yhtiöissä tai yhteisöissä. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimialana on harjoittaa sähkö- ja tiedonsiirtoverkkojen ja niihin liittyvien rakennusten, teknisten laitteiden ja laitteistojen suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja ylläpitotoimintaa sekä urakoida ja kunnossapitää voimalaitoksia ja niihin liittyviä rakennuksia ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa niihin liittyvää muutakin käyttö-, huolto- ja kunnossapitopalvelua, perusparannus- ja asennustoimintaa sekä kokoaa ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuksia. Kaupungin omistusosuus on 60,4 %. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä. Kukin osakas nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kjn tytäryhteisöt.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Oikeuspalvelut

Helsingin Energia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566