Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/1

 

22.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 157

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Rauhamäki) ja Helistön (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Rauhamäki) ja Helistön (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566