Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

22.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 162

Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017

HEL 2012-012572 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017

Marja-Leena Setälän ja Anne Nisulan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

2

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

Otteet

Ote

 

Otteen saajat

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017

Marja-Leena Setälän ja -.

Esittelijä

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön sääntöjen 7 §:n nojalla säätiön edustajistoon kuuluu enintään 22 jäsentä. Näistä valitsee Espoon kaupunginhallitus, Helsingin kaupunginhallitus, Kalevalaseura, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Taideakatemian Säätiö kukin kaksi jäsentä. Edustajiston kausi on viisi vuotta.

Helsingin kaupungin nykyiset edustajat ovat rehtori Ilari Iivonen ja Ville Tuominen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

2

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

Otteet

Ote

 

Otteen saajat

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.10.2012 § 156

Pöydälle 08.10.2012

HEL 2012-012572 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.10.2012 Pöydälle

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki: Marja-Leena Setälä

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566