Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

22.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 159

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-013615 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

GHP osavuosikatsaus.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka markkinoi pääkaupunkiseutua kansainvälisesti. Yhtiön tarkoituksena on edistää investointien ja yritysten sijoittumista pääkaupunkiseudulle markkinoimalla seutua kaupunkimarkkinoinnin keinoin ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla.

Yhtiölle arvioidaan kertyvän liikevaihtoa kuluvana vuonna budjetin mukaisesti 2,5 miljoonaa euroa (edellisvuonna 2,6 miljoonaa euroa). Tulosennuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 2000 euroa. Vakituiseen henkilöstöön kuuluu 8 työntekijää.

Yhtiön omistavat Helsingin (45 %), Espoon ( 23,5 %), Vantaan (19 %) ja Kauniaisten (2,5 %) kaupungit sekä Uudenmaan liitto (10 %).

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva sekä toimitusjohtaja Micah Gland antavat yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

GHP osavuosikatsaus.pdf

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566