Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

22.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 160

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-013613 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

HUS osavuosikatsaus.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

HUS-kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kaupungin vuoden 2012 talousarviossa HUS:in palveluiden ostoon on budjetoitu 475,7 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteutumisennuste on 493,8  milj. euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi sisältää 507,8 milj. euroa palveluiden ostoon HUS-kuntayhtymältä. 

Kuntayhtymän toimitusjohtaja Aki Lindén esittelee HUS:n toimintaa ja taloutta koskevan ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä terveyskeskuksen hallintoylilääkäri Jukka Pellinen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

HUS osavuosikatsaus.pdf

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566