Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

08.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 154

Kiinteistö-oy Ruskeapuiston ylimääräinen yhtiökokous jakautumissuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2012-009833 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö-oy Ruskeapuiston 11.10.2012 klo 13 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 3. krs., pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä kannattamaan hallituksen esitystä osittaisjakautumisesta liitteenä 1 olevan hallituksen 8.8.2012 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Hallitusjäsenten osalta edustajan tulee kannattaa jakautumissuunnitelmasta poiketen hallituksen erikseen päättämää muutosta niin, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet:

Tapio Korhonen, puheenjohtaja

Anssi Vienola, luottamushenkilöjäsen

Maarit Toveri, luottamushenkilöjäsen

Minna Maria Kyrönseppä, asukasjäsen

Tapio Kullervo Vilermo, asukasjäsen

Varajäsenet:

Tarja Liisa Puustinen, asukasjäsen

Tuula Saxholm.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimaarainen_yhtiokokous_ja_jakautumissuunnitelma

Otteet

Ote

 

Kiinteistö-oy Ruskeapuisto

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö-oy Ruskeapuiston 11.10.2012 klo 13 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 3. krs., pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä kannattamaan hallituksen esitystä osittaisjakautumisesta liitteenä 1 olevan hallituksen 8.8.2012 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Hallitusjäsenten osalta edustajan tulee kannattaa jakautumissuunnitelmasta poiketen hallituksen erikseen päättämää muutosta niin, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet:

Tapio Korhonen, puheenjohtaja

Anssi Vienola, luottamushenkilöjäsen

Maarit Toveri, luottamushenkilöjäsen

Minna Maria Kyrönseppä, asukasjäsen

Tapio Kullervo Vilermo, asukasjäsen

Varajäsenet:

Tarja Liisa Puustinen, asukasjäsen

Tuula Saxholm.

Tiivistelmä

Kiinteistö-oy Ruskeapuiston ylimääräinen yhtiökokous pidetään 11.10.2012. Kokouksessa päätetään yhtiön osittaisjakautumisesta yhtiön hallituksen 8.8.2012 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti perustettavan yhtiön hallinnosta päätetyin muutoksin.

Konsernijaostolle ehdotetaan, että se kehottaisi kaupungin edustajaa Kiinteistö-oy Ruskeapuiston ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön jakautumissuunnitelman.

Hyväksyessään jakautumissuunnitelman Kiinteistö-oy Ruskeapuiston osakkeenomistajat perustavat vastaanottavan yhtiön, hyväksyvät sille ehdotetun yhtiöjärjestyksen, valitsevat hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja tilintarkastajat sekä päättävät hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta.

Esittelijä

Kiinteistö-oy Ruskeapuiston nykytilanne

Helsingin kaupunki ja Invalidisäätiö omistavat yhdessä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Ruskeapuiston osakkeet. Ruskeapuiston toimialana on hallita kaupungilta vuokrattua tonttia sekä omistaa ja hallita tontilla sijaitsevia viittä rakennusta, joiden huoneistot luovutetaan asumiskäyttöön.

Helsingin kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan rakennuksia 3-5 ja Invalidisäätiön osakkeet rakennuksia 1-2. Invalidisäätiön hallinnassa olevat rakennukset ovat opiskelija-asuntokäytössä. Kaupungin hallitsemien rakennusten asunnot ovat olleet normaalissa aravavuokra-asuntokäytössä. Kiinteistö-oy Ruskeapuiston toimitusjohtajana on toiminut Heka Pikku-Huopalahden toimitusjohtaja ja sen hallitukseen on kaupungin edustajina nimetty samat henkilöt kuin Heka Pikku-Huopalahden hallitukseen.

Ehdotettu osittaisjakautuminen

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiöstä muodostetaan laaditun jakautumissuunnitelman mukaisesti kaksi yhtiötä, yksi kaupungin aravayhtiöksi ja yksi Invalidisäätiön yhtiöksi, jakamalla omistajatahojen hallinnassa olevat rakennukset eri yhtiöiksi.

Järjestelyn toteuduttua Helsingin kaupunki omistaa perustettavan Kiinteistö-oy Ruskeasuon Asunnot nimissä yksin talot 3-5 ja Invalidisäätiö vanhan yhtiön nimissä yksin talot 1-2. Kiinteistö-oy Ruskeapuiston osakkeenomistajat saavat vastikkeena uuden yhtiön osakkeet määräosaiseen yhteisomistussuhteeseen nykyisen osakeomistuksen suhteessa. Omaisuus siirretään tasearvoin, eikä omistuksen järjestely vaikuta kaupungin varallisuusasemaan.

Esitetty jakautumissuunnitelma on liitteenä.

Osakekaupasta ja verotusseuraamuksista

Verottajalta on saatu 12.12.2011 koskeva ennakkopäätös, jonka perusteella järjestelystä ei koidu tuloveroseuraamuksia. Ennakkopäätös on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Järjestelyn toteutuminen vaatii yhtiöoikeudellisen jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Helsingin kaupungin ja Invalidisäätiön välisiä osakekauppoja. Osakekauppojen seurauksena maksettavaksi tulevien varainsiirtoverojen tarkan määrän selvittämiseksi verottajalta on pyydetty ennakkoratkaisu. Annetun ennakkoratkaisun mukaan kaupasta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on ennakoidun mukainen. Invalidisäätiö on sitoutunut ottamaan tästä vastatakseen.

Perustettavan Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -yhtiön hallinto

Perustettavalle Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -yhtiölle tulee Kiinteistö-oy Ruskeapuiston ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavaksi hallitus, tilintarkastajat ja toimitusjohtaja jakautumissuunnitelman hyväksymisen myötä.

Yhtiölle laaditun yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus esittää tässä vaiheessa jakautumissuunnitelmasta poiketen pitäydyttäväksi Kiinteistö-oy Ruskeapuiston nykyisessä hallituskokoonpanossa hallitusta perustettavalle yhtiölle nimettäessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimaarainen_yhtiokokous_ja_jakautumissuunnitelma

Otteet

Ote

 

Kiinteistö-oy Ruskeapuisto

 

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Tarkastuslautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566