Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

08.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 152

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvion 2013 valmistelutilanne

HEL 2012-009388 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) talousarvion 2013 valmistelutilanteen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) talousarvion 2013 valmistelutilanteen tiedoksi.

Esittelijä

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma käsiteltiin HSY:n hallituksessa 15.6.2012.

Helsingin kaupunginhallitus antoi lausunnon HSY:lle 3.9.2012.

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa vuoden 2013 talousarvion valmistelutilannetta konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.09.2012 § 904

HEL 2012-009388 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013 - 2015 sekä investointiohjelmasta 2013 - 2022 kuntayhtymän hallitukselle seuraavan lausunnon:

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus toteaa, että HSY:n alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetut strategiset tavoitteet ovat linjassa HSY:n perustamiselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Kaupunginhallitus korostaa erityisesti pitkän aikavälin talouden hallinnan tärkeyttä. Kuntayhtymän toiminnassa ja erityisesti vesihuollon toimialalla investointien hallinnan merkitys on keskeinen.

HSY:n alustava taloussuunnitelma perustuu talousarviovuoden 2013 osalta HSY:n hallituksen hyväksymään vesihuollon tariffien yhtenäistämissuunnitelmaan. Vuonna 2013 vesihuollon tariffit ovat yhtenäistämissuunnitelman mukaisesti samat koko HSY-alueella. Kaupunginhallitus toteaa, että vesihuollon tariffien nousu Helsingissä on toteutunut selvästi korkeampana kuin vesilaitosten yhdistämisen yhteydessä arvioitiin. Kun kuntayhtymä on joutunut turvautumaan myös velkarahoitukseen investointiensa rahoittamiseksi, voidaan yhtenäistämissuunnitelman mukaisia tariffikorotuksia pitää perusteltuina.

Taloussuunnitelmakaudella tavoitteena tulee olla alustavassa taloussuunnitelmassa ennakoitujen tariffien reaalisten hinnankorotusten välttäminen ensisijaisesti tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös investointeja sopeuttamalla.

HSY:n alustavan taloussuunnitelman mukainen Helsingin kuntaosuus HSY:lle sisältyy kaupungin talousarvioraamiin vuodelle 2013.

Kaupunginhallitus edellyttää, että talosuunnitelmaan sisällytetään jatkossa nykyistä enemmän pidemmän aikavälin kehitystä kuvaavia tunnuslukuja ja mittareita.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että HSY:n tulee vuoden 2013 talousarvion valmistelussa ottaa huomioon PKS-kaupunginjohtajien HSY:n talousarvion 2013 valmistelulle antamat seuraavat linjaukset:

- Selvitys vesihuollon tariffien kehityksestä HSY: n toiminta-ajalta vuoden 2013 tariffipäätöksen yhteydessä

- Tuottavuuden nousu vähintään 1 %

- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2013

- Seutu- ja ympäristötiedon tehtäväalueen selkiyttäminen

Investointiohjelma vuosille 2013 - 2022

Kaupunginhallitus toteaa, että vesihuollon investointiohjelma 2013 – 2022 on kattava kokonaisohjelma vesihuollon investointitarpeista kuntayhtymän toiminta-alueella. Investointiohjelman päivittämisen yhteydessä toteutettu ohjelman rakenteen uudistaminen tuo ohjelman kaivattua selkeyttä. Investointien jakaminen kaupunkilähtöisiin ja vesihuoltolähtöisiin investointeihin korostaa vesihuoltolain ajatusta, jonka mukaan kaupungin vesihuollon kehittämisohjelma ohjaa lähtökohtaisesti vain kaupunkilähtöisiä investointeja. Kaupunginhallitus toteaa, että investointiohjelma tulee jatkossa päivittää valmisteilla olevien kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien edellyttämällä tavalla. Kaupunkilähtöiset investoinnit tulisi jatkossa esittää investointiohjelmassa kaupunkikohtaisesti eriteltyinä.

Investointiohjelman yhteydessä tehty talousmallinnus on kaivattu parannus investointiohjelman taloudellisten vaikutusten arvioimiseen. Vesihuollon osalta investointiohjelman toteuttaminen merkitsee lisävelkaantumista koko 2010-luvun ajan, vaikka tariffeihin tehtäisiin noin 1 - 2 % reaaliset korotukset vuosittain.

Kaupunginhallitus toteaa, että vesihuollon investointien kokonaisvaltaisella seudullisella suunnittelulla, kohdentamisella ja ajoituksella tulee hakea synergioita investointitason alentamiseksi ja sitä kautta velkaantumisen hillitsemiseksi ja tariffikorotusten pitämiseksi maltillisina.  Kuntayhtymän talouden tasapainottaminen ei voi jatkuvasti perustua  kustannustason muutosta korkeampiin tariffikorotuksiin, joskaan suunnitelmakaudelle ajoittuvien suurten laitosinvestointien vuoksi tariffikorotuksilta ei voitane kokonaan välttyä.

Vesijohtojen ja viemäreiden saneerausinvestoinnit ovat suunnitelmakauden alkuvuosina nykytasolla ja kasvavat loppuvuosina suurten uudis- ja korvausinvestointien valmistuttua. Saneerausinvestointien riittävyys tulee varmistaa myös suunnitelmakaudella, koska ikääntyneiden putkistojen saneeraustarve kasvaa 50-, 60- ja 70-luvuilla rakennettujen verkostojen tullessa saneerausikään yhä enenevässä määrin. Saneerausinvestointien riittävyyden merkittävyyttä tulevaisuudessa korostaa myös kaavoituksessa yhä suuremman painoarvon saava rakennettujen alueiden täydennysrakentaminen.

Investointien toteutusajankohta täsmentyy suunnitelmakauden aikana. Erityisesti uusia alueita palvelevien runkojohtoinvestointien ajoitusta tulee tarkistaa alueiden kaavoituksen ja toteutuksen edellyttämällä tavalla. Helsingin osalta Östersundomin vesihuollon tarve ei toteudu ohjelmassa esitetyn mukaisesti.  Verkostojen laajennus- ja saneerausinvestoinnit tulee sovittaa yhteen
kaupungin katu- ja puistorakentamisen investointiohjelman kanssa. Kaupunginhallitus korostaa kaupungin ja HSY:n yhteistoiminnan merkitystä investointien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566